HASZNOS INFORMÁCIÓK

Vonatkozó jogszabályok, panaszkezelési szabályzat, magatartási kódex

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2000. évi C. törvény a számvitelről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól

153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről

380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről

234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről
200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről

197/2007. (VII. 20.) Korm. rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

46/2008. (XII. 31.) PM rendelet a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

45/2008. (XII. 31.) PM rendelet a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

28/2008. (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról

35/2007. (XII. 29.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

27/2007. (XII.20.) PM rendelet az összevont alapú szavatoló tőke és az összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról

21/2007. (IX. 15.) PM rendelet a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

5/2007. (III.28.) PM rendelet a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról
5/2006 (II.7.) PM rendelet a biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról

36/2005. (X. 31.) PM rendelet a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2011. (III.16.) PSZÁF rendelete a pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2011. (II.23.) PSZÁF rendelete a kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1/2011. (I. 7.) PSZÁF rendelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről

19/2010. (XII. 10.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről. Ajánlás letöltése.

Panaszkezelési szabályzat

A társaság biztosítja, hogy az ügyfél az LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse, az innen elérhető Panaszkezelési szabályzatnak megfelelően.

 

Magatartási kódex

Az LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. aláírta a pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló MAGATARTÁSI KÓDEXet, amelynek előírását magára nézve minden tekintetben kötelezőnek tartja.

 

Adatvédelmi szabályzat

E szabályzat célja, hogy meghatározza az LMGL INVEST PÉNZÜGYI Zrt. (a továbbiakban: Vállalkozás) által vezetett, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások kezelésének rendjét, biztosítva az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak az adatvédelmi törvényben (1992. évi LXI2. törvény) leírtak szerinti érvényesülését.

A szabályzat nem tartalmazza az adatbiztonságra vonatkozó előírásokat, ugyanis a Vállalkozás hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt rendelkezések biztosítják mind a személyes adatok, mind a személyes adatnak nem minősülő adatok adatvédelmi törvényben előírt szintű védelmét. Adatvédelmi szabályzat letöltése.

 

Pénzmosási szabályzat

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján jelen szabályzatot az LMGL INVEST PÉNZÜGYI ZRT. annak érdekében készítette, hogy alkalmazottaik a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni, , és azon szokatlan ügyleteket, melyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a szolgáltatón keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel való támogatását célozzák, képes legyen felismerni. Pénzmosási szabályzat letöltése.

 

Rendkívüli helyzetek szabályzata

Az LMGL INVEST PÉNZÜGYI Zrt. (továbbiakban: Társaság) Rendkívüli helyzetek szabályzata és Intézkedési terve (katasztrófa terv) célja annak biztosítása, hogy a szervezet folytathassa a működését katasztrófa bekövetkezésekor vagy bekövetkezésének fenyegetése esetén is. Rendkívüli helyzetek szabályzata letöltés.

 

Ön itt van: Hasznos információk
1138 Budapest Váci út 188.
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján!

Telefonos ügyfélszolgálat: -- 06 1 353 6222
Központi telefonszám:              06 1 353 6206

E-mail: info@lmgl.hu
Fax: 06 1 353 6202