Hasznos információk
Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

462/2015. (XII.29.) Korm. rendelet a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

463/2015. (XII.29.) Korm. rendelet a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről

435/2016. (XII.16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2000. évi C. törvény a számvitelről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről

361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól

153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

197/2007. (VII. 20.) Korm. rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

5/2007. (III.28.) PM rendelet a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2011. (III.16.) PSZÁF rendelete a pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1/2011. (I. 7.) PSZÁF rendelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről. Ajánlás letöltése.

Panaszkezelési szabályzat

A társaság biztosítja, hogy az ügyfél az LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse, az innen elérhető Panaszkezelési szabályzatnak megfelelően.

Magatartási kódex

Az LMGL INVEST Pénzügyi Zrt. aláírta a pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló MAGATARTÁSI KÓDEXet, amelynek előírását magára nézve minden tekintetben kötelezőnek tartja.

Adatvédelmi tájékoztató

E szabályzat célja, hogy meghatározza az LMGL INVEST PÉNZÜGYI Zrt. (a továbbiakban: Vállalkozás) által vezetett, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások kezelésének rendjét, biztosítva az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtak, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) által szabályozottak szerinti érvényesülését.

A szabályzat nem tartalmazza az adatbiztonságra vonatkozó előírásokat, ugyanis a Vállalkozás hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt rendelkezések biztosítják mind a személyes adatok, mind a személyes adatnak nem minősülő adatok adatvédelmi törvényben előírt szintű védelmét. Adatvédelmi tájékoztató letöltése.

Pénzmosási szabályzat

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján jelen szabályzatot az LMGL INVEST PÉNZÜGYI ZRT. annak érdekében készítette, hogy alkalmazottaik a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni, , és azon szokatlan ügyleteket, melyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a szolgáltatón keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel való támogatását célozzák, képes legyen felismerni. Pénzmosási szabályzat letöltése. Pénzmosási szabályzat letöltése.