Vállalkozói Hitelek
MFB Krízis hitel tájékoztató

A Növekedési Hitelprogram 2020. áprilisában indult új konstrukciója, a Növekedési Hitelprogram Hajrá
(továbbiakban: NHP Hajrá) keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. meghirdette az MFB Krízis Hitelt, amelynek célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése.

Az LMGL Invest Pénzügyi Zrt. (LMGL Zrt.) 2020. július 10. napján csatlakozott a programhoz azért, hogy ezzel a szolgáltatással is kivegye részét a kialakult helyzet javításában, hogy a Magyarországon tőkehiánnyal küzdő mikro-, kis- és középvállalkozói körnek finanszírozási lehetőségeket biztosítva ösztönözze ezen vállalkozások fejlődését és új munkahelyek teremtését.

Az MFB a Krízis Hitel program keretében magyar mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek kedvezményes kamatozású

• beruházási hitelt vagy

• beruházási hitelt kiváltó hitelt vagy

• önálló forgóeszközhitelt.

A hitel alapvető kondíciói

Devizanem forint

Ügyleti kamat 2,5%/év

Kölcsön összege 1.000.000 – 150.000.000,- Ft

Türelmi idő maximum 24, hó maximum 12 hó

Rendelkezésre tartási idő maximum 24 hó, maximum 3 hó, maximum 12 hó

Állami készfizető kezességvállalás díja 0,1%/év

Finanszírozható projektcélok


A Hitel kizárólag

a) a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak, valamint NHP Hajrá feltételeinek megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

- a számvitelről szóló 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.) 26. §-a szerinti új vagy használt tárgyi
eszközvásárláshoz, -beszerzéshez, saját tulajdonú tárgyi eszköz átalakításához, korszerűsítéséhez,
kapacitás bővítéséhez – ideértve az ingatlanvásárlást, -beruházást;

- Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak beszerzésére;

b) önálló forgóeszköz finanszírozáshoz; ideértve a forgóeszköz-finanszírozást célzó hitelek elő és végtörlesztését, illetve a személyi jellegű ráfordítások és az Adós működési költségeinek finanszírozását,
továbbá

c) a Termékdokumentáció feltételeinek megfelelő, nem NHP forrású beruházási hitel, beruházási hitelt
kiváltó hitel kiváltására vehető igénybe.

Immateriális javak önálló finanszírozása nem lehetséges, kizárólag a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig. Franchise és know-how finanszírozása nem megengedett a Program keretein belül.

A program keretében az általános, valamint a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletek alapján nem megkezdett beruházás finanszírozható.

Nem finanszírozható projektcélok

MFB Krízis Hitel az alábbi célokra nem használható fel:

1. lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;

2. áfa, vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult;

3. az exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására (nevezetesen az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyókiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra);

4. az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházás finanszírozására;

5. beruházási hitel esetén a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben
(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;

6. olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

7. élő állat, tenyészállat vásárlására, tartására, kereskedelmére;

8. a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;

9. az 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység
finanszírozására;

10. a fentieken túl azoknak az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására, amelyeket részletesen az MFB Útmutatója tartalmaz (az Útmutató az alábbi linken érhető el:

https://www.mfb.hu/backend/documents/MFB-Krizis-Hitel-Utmutato-2020.04.30-tol.pdf)

Hitelfelvevők köre


KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező

• egyéni vállalkozás, egyéni cég

• gazdasági társaság

• szövetkezet

• őstermelő

formában működő új vagy meglévő vállalkozások, melyek megfelelnek az alábbiaknak:

• az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele legfeljebb 50 millió EUR és/vagy az utolsó lezárt gazdasági év
mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió EUR-t

• alkalmazottainak száma kevesebb 250 főnél

• a benyújtott dokumentumok alapján az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság bejelentett székhelyén
létezik, cégjogi szempontból ellenőrizhető

• nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása

A hiteligénylő megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt alátámasztó üzleti- és pénzügyi tervvel, az LMGL Zrt. által elfogadható fedezettel, önerővel rendelkezik, amely a beruházási hitel esetében 10%-25%. Az önerőt hitelt érdemlően igazolni kell legkésőbb a folyósításig.

A finanszírozásból kizártak köre


Az MFB Krízis Hitel keretében nem részesíthető támogatásban olyan vállalkozás, amely a hitelkérelem
benyújtásakor vagy a szerződés megkötésekor:

- a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozást),

- adószáma felfüggesztésre került,

- ellene csőd-, törlési vagy felszámolási eljárás, végelszámolás vagy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérésére felszámolás alá vonható lenne,

- az Európai Unió bármely tagállamában kollektív fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, vagy akivel szemben a bíróság/hatóság ilyet rendelhet el,

- adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),

- amelynek hitel/lízing/bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása van,

- amely az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

- nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését vagy állami támogatás visszafizetését Magyarországnak címzett elrendelő határozatának,

- a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okokból nem teljesítette,

- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kölcsönkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését,

- saját maga vagy bámelyik tagja vagy tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós korlátozó listán szerepel,

- esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó pénzügyi vállalkozás nem tudja elvégezni vagy az átvilágítás eredménye alapján a finanszírozó pénzügyi vállalkozás a kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg,

- jogszabályban vagy a kölcsön megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

- felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe vagy

környezetvédelmi szabályokba ütközik,

- amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

Nem nyújtható továbbá hitel azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek főtevékenysége illetve egyéb jellemzője az MFB Útmutatója szerint kizárás alá esik (az Útmutató az alábbi linken érhető el:

https://www.mfb.hu/backend/documents/MFB-Krizis-Hitel-Utmutato-2020.04.30-tol.pdf)

Ezen felül a hiteligénylőnek meg kell felelnie a csekély összegű (de minimis) támogatások és/vagy a
regionális beruházási támogatások speciális kritériumainak is.

Szükséges továbbá, hogy a kölcsönkérelmező megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt alátámasztó üzleti-
és pénzügyi tervvel, önerővel és az LMGL Zrt. által elfogadható fedezettel rendelkezzen.

Saját erő


Beruházási hitel esetén a saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa
visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének

- általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén: minimum 10%-a (amely állami
támogatást is tartalmazhat);

- regionális beruházási támogatási kategória esetén: minimum 25%-a (minden állami támogatástól
mentesen).

Önálló forgóeszközhitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén az elvárt saját erő mértéke 0%.

Beruházási hitelt kiváltó hitel esetén a kiváltásra kerülő hitelhez eredetileg előírt és felhasznált saját erőnek meg kell felelnie a fentiekben a beruházási hitelre előírt minimális saját erő elvárásnak.

Társaságunk az ügyfélminősítés/fedezetértékelés eredményeként nagyobb saját erőt is előírhat.

A hitel futamideje


Beruházási hitel: minimum 1 év és 1 nap maximum 10 év

Beruházási hitelt kiváltó hitel: minimum 1 év és 1 nap maximum 10év

Önálló forgóeszközhitel: minimum 1 év és 1 nap maximum 3 év

Türelmi idő


Beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén legfeljebb 2 év a szerződéskötéstől számítva.

Önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb 1 év a szerződéskötéstől számítva.

Rendelkezésre tartási idő


Beruházási hitel: maximum 2 év

Beruházási hitelt kiváltó hitel: maximum 3 hónap

Önálló forgóeszközhitel: maximum 1 év

Tőke és kamatfizetés esedékessége


Tőketörlesztés: a türelmi időt követő banki munkanapon, havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben (az utolsó tőketörlesztő részlet a kerekítés miatt eltérhet).

Az ügyleti kamat fizetése havonta esedékes.

Biztosítékok

Elvárt fedezeti szint

• beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel és önálló forgóeszközhitel esetén is az ügyfél köteles-az állami készfizető kezességvállaláson túlmenően- legalább a hitel tőkeösszege felének, valamint az első évben esedékes kamatösszeg felének megfelelő fedezetet biztosítani.

Kötelező biztosítékok köre

• beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén

- a beruházás tárgyára alapított zálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, (kivéve bérelt ingatlanon végzett beruházás vonatkozásában, ezesetben addicionális ingatlan biztosíték bevonása szükséges)

- felhatalmazó levél,

- biztosítás engedményezés,

• önálló forgóeszközhitel esetén

- ingatlan jelzálogjog és/vagy,

- ingó zálogjog és/vagy,

- követelésen alapított zálogjog,

- felhatalmazó levél.


Kiegészítő biztosítékok köre

• beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel és önálló forgóeszközhitel esetén is egyéb ingatlanra alapított jelzálogjog.


Társaságunk saját belső szabályzatai szerint egyéb kiegészítő biztosítékokat is előírhat például:

- ingó- vagy ingatlan zálogjogot

- készpénz óvadékot;

- fizetésiszámla követelésen alapított óvadékot

- értékpapír, illetve állampapír óvadékot

- kezességet

- vételi jogot

- cross default, pari passu, negative pledge, inkasszós jog

Társaságunk közokiratba foglalt kölcsönszerződés aláírása mellett nyújtja a hitelt.


Kormányhatározat alapján a vállalkozás által felvett hitelhez 80%-os állami készfizető kezesség kapcsolódik. A kezességvállalási díj mértéke a hitel (fennálló) tőkeösszegének 80%-ra számított évi 0,1%.

Hitelfelvétellel kapcsolatos tájékoztatás

Jelen termékleírás nem ad teljeskörű tájékoztatást az MFB Krízis Hitel feltételeiről. A Hitel részletes feltételeit a

- Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://mnb.hu/nhphajra) elérhető Növekedési Hitelprogram
Hajrá Terméktájékoztató;

- Magyar Fejlesztési Bank Zrt. honlapján (https://mfb.hu) elérhető MFB Krízis Hitel Termékleírás,
Útmutató és Függelék;

- Magyar Nemzeti Bank NHP programmal, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MFB
Krízis Hitellel összefüggő közleményei tartalmazzák.

A hitel kondícióit az LMGL Zrt. Kondíciós Listája tartalmazza, mely elérhető a www.lmgl.hu
weboldalon.

A hiteligénylés folyamatával, a hitelkérelem benyújtásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével kapcsolatos kérdéseivel az alábbi elérhetőségek bármelyikén állunk rendelkezésére:

- személyesen központi irodánkban a Budapest, Váci út 188. (hétfőtől - csütörtökig 9-től 16 óráig, pénteken: 9-től 15 óráig) ,

- honlapunkon: www.lmgl.hu,

- az