Vállalkozói Hitelek
MFB Pénzügyi vállalkozás refinanszírozási konstrukció II. hitel termékleírás

A Program célja, hogy az MFB Zrt által nyújtott refinanszírozási kölcsön felhasználásával a Programban részt vevő Pénzügyi Vállalkozások kedvezményes hitellel segítsék mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfeleiket versenyképességük fenntartásában, folyamatos fejlődésük biztosításában, illetve beruházásaik-, de akár működési költségeik és munkabérköltségeik finanszírozásában is.

Az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. (PVRK II.) programban olyan magyar mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek kedvezményes kamatozású

- beruházási kölcsönt vagy

- beruházási hitelhez kapcsolódó forgóeszközhitelt vagy

- önálló forgóeszközhitelt,

amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva nem tudják kielégíteni.

A PVRK II. program keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel:

- regionális beruházási támogatás (hitelkérelmet a beruházás megkezdése előtt kell benyújtani) és

- csekély összegű (de minimis) támogatás

Alapvető kondíciók

Devizanem: forint

Ügyleti kamat:
- 3 havi BUBOR + RKV2.1 (jelenleg 2,12%)+ kamatfelár vagy
- 3 havi BUBOR + PV-HFIX (jelenleg 2,32%) + kamatfelár vagy
- 5 éves FIX kamat + kamatfelár vagy
- 10 éves FIX kamat + kamatfelár

A BUBOR, az RKV2.1, a PV-HFIX vagy FIX kamat fogalmát illetve alkalmazását az LMGL Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza.

Kamatfelár: az LMGLZrt. által felszámítható kamatfelár, mely legfeljebb 4,0%/év


Késedelmi kamat: mindenkori Ügyleti kamat + 12%

Hitelösszeg:

- Beruházási Hitel (illetve beruházási hitel és hozzá kapcsolódó forgóeszköz hitel együttesen, ügyletenként): minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft,
- Önálló forgóeszköz Hitel (ügyletenként és ügyfelenként): minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft,

Futamidő:
- Beruházási hitel és kapcsolódó forgóeszköz hitel esetén: legalább 1 év + 1 nap, legfeljebb 10 év a

szerződéskötéstől számítva,
- Önálló forgóeszköz hitel esetén: legalább 1 év + 1 nap, legfeljebb 6 év szerződéskötéstől számítva.

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 1 év szerződéskötéstől számítva

Hitelbírálati díj: egyszeri költség a hitel összegének legfeljebb 1%-a de minimum 100.000 Ft

Folyósítási jutalék: az adott folyósítás összegére vetítve 1% de legfeljebb 500.000.-Ft

Kezelési költség: maximum 1,5%/év az aktuálisan fennálló tőketartozásra vetítve.

Rendelkezésre tartási díj: a hitel még rendelkezésre nem bocsátott összegének 0,4%-a/év

Módosítási díj:

- a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1,0%-a, maximum 500.000.-Ft.
- a rendelkezésre tartási időszakot követően legfeljebb a fennálló tőketartozás 1,0%-a, maximum 500.000.-Ft.

Előtörlesztési díj:

az utolsó kölcsönrészlet folyósításától számított 3 évig az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a, de minimum 100.000 Ft, a 3. év elteltét követően az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a, de minimum 100.000 Ft.

Finanszírozható projektcélok

A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

- új és használt tárgyi eszközök vásárlásához, beszerzéséhez, fejlesztéséhez, beruházáshoz,

- ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre,

- a beruházáshoz kapcsolódó vagy önálló forgóeszköz finanszírozására

- e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak – kivéve franchise, know-how) beszerzése legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-áig (önállóan nem finanszírozható) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához.

A tárgyi eszközöket, immateriális javakat a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken kell elszámolni. A hitel felhasználását számlával vagy a számviteli törvény 166. §. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

Csekély összegű támogatás kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás egyaránt támogatható, míg regionális beruházási támogatást csak nem megkezdett beruházásra lehet nyújtani. A regionális beruházási támogatás további feltétele, hogy csak induló beruházásra vagy új tevékenység végzésére nyújtható finanszírozás.

A finanszírozásból kizárt projektcélok

MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. Hitel az alábbi célokra nem használható fel:

1. más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;

2. áfa, vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult;

3. az exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására (nevezetesen az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózatlétesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra);

4. az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházás finanszírozására;

5. a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;

6. olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

7. élő állat, tenyészállat vásárlására, tartására, kereskedelmére;

8. a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;

9. az 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység
finanszírozására;

10. a fentieken túl azoknak az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására, amelyeket részletesen az MFB Útmutatója tartalmaz (az Útmutató az alábbi linken érhető el:

https://www.mfb.hu/backend/documents/PVRK%20II%20%C3%9Atmutat%C3%B3%202020.06_0.pdf)

A Program vonatkozásában projektfinanszírozási hitel kizárólag lakóingatlanok, kereskedelmi
ingatlanok és irodák, illetve raktár létesítésére, fejlesztésére irányuló (akár bérbeadási célú) beruházás
finanszírozására nyújtható, projekttársaságok részére is.

Egyéb projektfinanszírozási ügylet a program keretein belül nem finanszírozható.

A fenti tiltott tevékenységekhez kapcsolódó beruházás, illetve a tiltott tevékenységekhez kapcsolódó
forgóeszköz finanszírozása is kizárt a Program keretében.

Hitelfelvevők köre

KKV-nak minősülő (azaz 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás kritériumoknak megfelelő), nem agrár, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon bejegyzett fiókteleppel/telephellyel) rendelkező vállalkozások.

Hitelfelvevők egyaránt lehetnek egyéni vállalkozások, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek és európai részvénytársaságok, továbbá új vagy meglévő vállalkozások.

Ügyfélcsoportonként maximum 300.000.000,-Ft finanszírozás nyújtható, és az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete alapján egy ügyfélcsoportnak kell tekinteni

a) két vagy több természetes vagy jogi személyt, akik vagy amelyek – az ellenkező bizonyításáig – egyetlen kockázati tényezőt képeznek, mivel egyikük közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll a másik vagy a többi;

b) két vagy több természetes vagy jogi személy, akik vagy amelyek között nincs az a) pontban leírt ellenőrzést jelentő kapcsolat, mégis egyetlen kockázati tényezőnek tekintendők, mivel olyan keresztkapcsolatok állnak fenn közöttük, amelyek alapján ha egyikük pénzügyi – különösen finanszírozási vagy visszafizetési – nehézségbe ütközne, a másiknak vagy a többinek is valószínűleg finanszírozási vagy visszafizetési gondokkal kellene megküzdenie;)

A finanszírozásból kizártak köre

A konstrukció keretében nem részesíthető támogatásban olyan vállalkozás,

• amely a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3. § 17.
pontjában felsorolt személyeket);

• amelynek adószámát törölték;

• amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős végzéssel elrendelt csőd-, törlési vagy felszámolási eljárás, végelszámolás (vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy végrehajtás) alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne;

• amely az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet, illetve az azt hatályon
kívül helyező 2015/848 rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el;

• amelynek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában lejárt
esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

• amelynek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből vagy
bankgarancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;

• amely a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;

• amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését, Magyarországnak címzett elrendelő határozatának;

• amely a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és
Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;

• amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;

• amely saját maga vagy bármelyik tagja vagy tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel;

• amely esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az LMGL Zrt. nem tudja végrehajtani;

• amely esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján az LMGL Zrt. – reputációjának védelme
érdekében – az Adóssal való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg;

• amely, jogszabályban vagy a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

• amelynél felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja:

➢ jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik;

➢ környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység.

• amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

• amely fő tevékenysége az MFB Útmutatója szerint a finanszírozásból kizárt (az Útmutató elérhető: https://www.mfb.hu/backend/documents/PVRK%20II%20%C3%9Atmutat%C3%B3%202020.06_0.pdf)

• valamely az ügyféllel a CRR 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős
végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott – eljárás, vagy végrehajtás alatt áll, vagy adószáma felfüggesztésre került;

• amely az LMGL Zrt.-vel ügyfélcsoportot alkot;

• amelynek Társaságunkkal szemben lejárt tartozása áll fenn.

Fentieken kívül az általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória esetén nem részesülhet
finanszírozásban olyan vállalkozás, amelynek – figyelembe véve a vállalkozás által, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt megelőző két évben igénybe vett általános csekély összegű (de minimis) támogatásokat - nem áll rendelkezésére szabad általános csekély összegű (de minimis) keret.

Általános csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján kizárt tevékenység továbbá a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében teherszállító járművek megvásárlása.

Saját erő

A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének

- regionális beruházási támogatási kategória esetén: minimum 25%-a (minden állami támogatástól mentesen);

- minden egyéb támogatási kategória esetén: minimum 10%-a;

Önálló forgóeszközhitel és likviditási hitel kizárólag általános csekély összegű (de minimis) támogatási
kategóriában igényelhető, az elvárt saját erő a finanszírozott számlák nettó összegének minimum 10%-a, forrásarányos finanszírozással.

Társaságunk az ügyfélminősítés/fedezetértékelés eredményeként nagyobb saját erőt is előírhat.

A hitel futamideje

Beruházási hitel (és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel) esetén legalább egy év és egy nap, legfeljebb tíz év a szerződéskötéstől számítva.

Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszközhitel esetén legfeljebb egy év a szerződéskötéstől
számítva.

Ingatlanvásárlási célú (éven túli) tartós önálló forgóeszközhitel és egyéb célú (éven túli) forgóeszközhitel esetén legalább egy év és egy nap, legfeljebb hat év a szerződéskötéstől számítva.

Likviditási hitel esetén legfeljebb tíz év a szerződéskötéstől számítva.

Türelmi idő

Beruházási hitel (és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel) esetén a szerződéskötéstől számítva:

- ingatlan építés esetén: legfeljebb két év

- ingatlan vásárlás és/vagy felújítás esetén: legfeljebb 1 év

- tárgyi eszköz és hozzá kapcsolódó immateriális javak beszerzése esetén: legfeljebb 1 év

Ingatlanvásárlási célú (éven túli) tartós önálló forgóeszközhitel és egyéb célú (éven túli) forgóeszközhitel esetén legfeljebb egy év a szerződéskötéstől számítva.

Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszközhitel esetén türelmi idő igénybevételére nincs lehetőség.

Likviditási hitel esetén legfeljebb két év a szerződéskötéstől számítva.

Rendelkezésre tartási idő


Beruházási hitel (és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel) esetén a szerződéskötéstől számítva:

- ingatlan építés esetén: legfeljebb két év

- ingatlan vásárlás és/vagy felújítás esetén: legfeljebb 1 év

- tárgyi eszköz és hozzá kapcsolódó immateriális javak beszerzése esetén: legfeljebb 1 év

Ingatlanvásárlási célú (éven túli) tartós önálló forgóeszközhitel és egyéb célú (éven túli) forgóeszközhitel esetén legfeljebb egy év a szerződéskötéstől számítva.

Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszközhitel esetén a rendelkezésre tartási idő legfeljebb 6 hónap a szerződéskötéstől számítva.

Likviditási hitel esetén legfeljebb 1 év a szerződéskötéstől számítva.

A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő.

Tőke és kamatfizetés esedékessége

Tőketörlesztés típusa:

  • Beruházási Hitel esetén (illetve beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel együttesen): havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben
  • Önálló éven belüli ingatlan vásárlási célú Forgóeszköz Hitel esetén: lejáratkor egy összegben
  • Önálló éven túli ingatlan vásárlási célú Forgóeszköz Hitel esetén: havonta / negyedévente egyenlő tőke törlesztő részletekben
  • Önálló éven túli egyéb célú Forgóeszköz Hitel esetén: havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben

Beruházási Hitel (illetve beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel) az Egyéb, illetve az Ingatlan vásárlási célú éven túli Önálló Forgóeszköz Hitel esetén lehetőség van az utolsó tőketörlesztés esetében emelt törlesztő részlet alkalmazására, amely legfeljebb a teljes folyósított hitelösszeg 20%-a lehet (balloon).

Biztosítékok


A hitelt Társaságunk saját szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok, de minimum az alábbiak mellett nyújtja:

• Beruházási hitel esetén a beruházás tárgyára alapított jel/zálogjog, valamint annak biztosítására
elidegenítési és terhelési tilalom (kivéve bérelt ingatlanon végzett beruházás vonatkozásában, ez
esetben addicionális ingatlan biztosíték bevonása szükséges);

• Likviditási hitel és egyéb célú (éven túli) forgóeszközhitel esetén ingatlan zálogjog és/vagy ingó zálogjog és/ vagy követelésen alapított zálogjog és/vagy engedményezés;

• Ingatlanvásárlási célú (éven belüli) önálló forgóeszközhitel esetén a finanszírozás tárgyát képező
ingatlanra alapított jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom;

• Ingatlanvásárlási célú (éven túli) tartós önálló forgóeszközhitel esetén a finanszírozás tárgyát képező
és/vagy bármely más ingatlanra alapított jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom.


Társaságunk saját belső szabályzatai szerint egyéb kiegészítő biztosítékokat is előírhat, például:

• ingó- vagy ingatlan jel/zálogjogot

• követelésen alapított zálogjogot

• fizetési-, számlakövetelésre alapított óvadékot

• kezességet

• intézményi kezességet

• vagyonbiztosítás engedményezését

• vételi jog alapítását fedezeti tárgyra

• cross default, pari passu, negative pledge, inkasszós jog előírását.

Társaságunk közokiratba foglalt kölcsönszerződés aláírása mellett nyújtja a hitelt.